Rok 2020

...návod na přežití...

Komentář k Novému zákonu

Více
25. čvc 2019 09:54 #59 napsal Pavel Krajíček
Před nedávnem jsem dokončil Komentář k Novém zákonu zde: pravelidstvi.cz/index.php/clan...k-novemu-zakonu

==

Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo něco? Kdo věří že z ničeho vznikla živá lidská bytost schopná cítit? Tak kdo tady věří na pohádky? Kdyby na počátku nic nebylo, tak by nemohlo něco vzniknout. Tedy jsme se dobrali k první, pro rozum nepochopitelné skutečnosti, že něco muselo být věčné. Ateismus je tedy nemoc. Postižení si zmrzačili (přepěstovali) mozek a ten následně odřízl spojení s jejich vlastní duši. Rozum je mrtvý počítač a nemá být určující, ale má poslouchat duši.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. čvc 2019 09:57 #60 napsal Pavel Krajíček
Církevní výklad změkčilé Lásky Boží bude příčinou duchovní smrti mnohých církevních věřících. Takový tvor, který věří takovým opovážlivým bludům, že Kristus přišel tady na zemi se nechat ukřižovat, aby samolibé shnilé lidstvo nemuselo prát své vlastní špinavé prádlo, tak takový tvor už není člověk. Je to bezduchá atrapa člověka.

Boží Lásku nelze odloučit od Boží Spravedlnosti, tvoří jednotu. Kristovo poslání spočívalo v tom, aby hlásáním Pravdy přiměl lidi k vřazení se do zákonů stvoření, což jediné vede ke spáse. Jen ta nejtupější ovce může se nechat církvi zlákat na pohodlnou a širokou cestu, která vede do záhuby.

Jaká obrovská a nestoudná domýšlivost je v názoru v němž se člověk domýšlí, že sám Bůh poslal svého Syna, aby vzal na sebe všechny hříchy pozemských samolibých červíčků a že tito jsou od té doby radostně přijímaní v nebi. Kde nechali lidé hlas svědomí? Projev svého čistého citu? Vždyť tento proti těmto bludům hlasitě křičí.
Vidíte přece na světovém dění, na utrpení celých národů, že Boží láska má daleko do změkčilosti. A že lidé sklízejí co zaseli, což je známkou Spravedlnosti.

Tvrdé a nemilosrdné bude probuzení změkčilých sluníčkářů. Většina z nich zahyne. Přežijí jen ti, kteří (když jinak nechtějí) skrz velké utrpení v závěrečném očistném dění se probudí. Nebude jich mnoho. Mnozí církevníci zahynou s odporně podlézavými slovy na rtech, že poznali Krista, což je jen jejich domněnka. Nikdy se nevynasnažili, aby Kristovým slovům správně porozuměli, tím méně aby podle nich žili. Totéž se týká změkčilých esoteriků. Láská Boží je jasná jako křišťál. Je to trojice Láska, Čistota, Spravedlnost. Je opravdu trapné, když se pokoušejí změkčili blouznivci vykládat Boží Lásku. Když se do nich zahledíme hlouběji, objevíme jen samolibost, rozplizlost, která si opovážlivě maluje Lásku Boží podle svých přání, fantazií, které vyvěrají z jejich slabosti.

více zde Komentář k Novému zákonu
Poděkovali: Michaela, Edgar Geher

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. čvc 2019 09:58 #61 napsal Pavel Krajíček
Dnes abyste se mohli stát knězem, tak musíte vystudovat teologickou fakultu. Vybral si Kristus své učedníky ze studovaných zákoníků a farizejů? Nikoli, vybral si je z lidí jednoduchých a prostých... z rybářů a pod. A proč asi?
Antikrist, kdo je asi antikrist? Přece ten, kdo se postaví proti Kristu, jak už slovo samo říká. Antikrist je tedy pozemský rozum, který není řízen cítěním. Pouze tento chladný rozum je schopen vraždit, lhát, podvádět a pod. Dnes v církvích nejsou přijímaní ti, kteří jsou skutečnými služebníky Páně, ale ti, kteří absolvují dlouholeté školení svého rozumu. Opět se dostal antikrist i do čela církví a tyto si toho vůbec nejsou vědomy a stále čekají na jeho příchod.


více zde Komentář k Novému zákonu

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. čvc 2019 09:59 #62 napsal Pavel Krajíček
Bolest Kristová z ukřižování

Mnoho lidí má falešnou představu o bolestí, kterou vytrpěl Kristus při ukřižování. Jako vždy posuzují lidé podle sebe a svého chápání. Ti nejnižší, tedy rozumáři a materialisté v tom budou spatřovat povrchní bolest fyzického těla.

Prostě bolest jako u každého jiného člověka, přibitého na kříž. Víme že jsou různí fanatici, kteří se nechávají ukřižovat a probít si ruce nohy hřeby a pod. varietní kousky k sebeukojení a k exhibicionismu.
Pouze člověk, který má ve svém nitru pravou skutečnou duchovní lásku k Bohu a lidem, člověk kterému jde o to, aby lidé nemuseli zahynout, pouze ten může odtušit matný odlesk bolesti, kterou Kristus protrpěl.

Nebere se totiž na zřetel to nejdůležitější a sice to, že v pozemském těle Kristově nebyl inkarnován člověk, lidský duch. V Kristově pozemském těle byla inkarnovaná malá část ze samotného živého bezbytostného Boha a to část Lásky.

Ukřižováním tedy netrpělo pozemské tělo, vůbec nešlo o malichernou pozemskou bolest. Ukřižováním byla zavražděná živá věčná Láska! To byla bolest nad níž větší není. To je něco, co člověk nemůže nikdy procítit. Zralý člověk může poznat bolest, když je jeho duchovní láska ubíjená, ale nikoli věčnou Božskou Lásku samotného Krista. Rovněž k pochopení se nelze přiblížit s dnešními sobeckými pocity, které chtějí lidé nazývat láskou. Jak člověk pozná, že má pravou lásku? Pravá láska má na zřeteli duchovní vzestup bližního a tím i jeho věčné štěstí. Vše ostatní je sebeklam, opičí láska, pudy, sobectví, samolibost.

Člověk nemůže procítit Lásku samotného Boha, může procítit jen její účinky na sobě, ale nikoli ji samotnou.

více zde Komentář k Novému zákonu

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. čvc 2019 10:00 #63 napsal Pavel Krajíček
Je mnoho věřících, kteří tvrdí, že milují Boha. Je to ale namnoze velká lež.

Bůh vložil do svého díla do svého stvoření zákony, přírodní zákony, svou vůli. Jestliže milujeme Boha, tak budeme jednat v rozporu s touto jeho vůli? Tady je vysvětlení. Ten kdo miluje Boha, dodržuje jeho zákony stvoření. Ochotně a radostně se jim podrobuje.

V bibli čteme - Ježíš říká v Jan 14,15: “Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání​...​”

dále Jan 14,23: ​​”Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo​...​”

dále Jan 14,24: “Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova.​..”

A​ přesto vidíme pokrytce z církví, jak veřejně vytrubuji před Bohem a lidmi, že jsou hříšní a že zhřešili a že stále hřeší... a zároveň vám většina z nich bude tvrdit, že miluje Boha. Jak ale mohou milovat Boha, když to znamená:​ "​Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo​...​ kdo mě nemiluje, nezachovává má slova".​.. tak koho to vlastně tito pokrytci a samolibci milují?

A samozřejmě totéž píše i Abdrushin např. v přednášce 3. Mlčení​:​

"Učte se proto poznávati zákony, jež jsou zapsány ve velké knize celého stvoření. Podrobiti se jim znamená milovati Boha! Pak nepřivádíš již do harmonie žádný nesouzvuk, ale přispíváš k tomu, aby v plnou výši dospěl šumný akord!"

Stojí tam totéž co řekl Ježíš: "Podrobiti se jim znamená milovati Boha!"

více zde Komentář k Novému zákonu

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. čvc 2019 14:47 #73 napsal Pavel Krajíček
K tomu křesťanství - protože já sám se považuji za křesťana od roku 1998 - mnozí považují křesťany za ňoumy apod., když věří různým blábolům o neposkvrněném početí apod.
V tom mají pravdu, protože tyto bláboly vnesla církev do tohoto učení. Akt plození je nezbytný a byl nutný i v případě Ježíše. Samozřejmě se nenarodil z panny. To neposkvrněné početí bylo myšleno duchovně. Také Ježíš nepřišel se nechat ukřižovat, aby samolibí shnili pozemští lidičkové se nemuseli namáhat a prát své vlastní špinavé prádlo, a že jako vzal na sebe všechny jejich hříchy. Takto uvažovat je rouhání, je to známkou té největší samolibosti. Kristovo poslání spočívalo pouze v tom, aby hlásáním Pravdy, přiměl lidi k obratu, aby žili podle jeho slov.
Ano jsem křesťan, ale 90 % výkladu bible církvemi je falešné a já s tím nesouhlasím. V Božím působení spočívá naprostá dokonalost a ta nikdy nepostrádá logiku. Stačí očistit cítění a snadno člověk pozná církevní bludy, které mají sloužit jen jako návnada na lov lidských duší, jejichž největší slabosti je lenost a pohodlnost a této lenosti církev vyšla vstříc a vede tak své ovečky na širokou cestu do záhuby.

více zde Komentář k Novému zákonu
Poděkovali: Zdeněk Hrubý

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví. 

 

Abdrushin

 

(celá kniha)

Celkem členů

81 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Video

 

Smyslem a účelem Poselství ze Světla, přineseného skrze mne ve splnění všesvaté vůle Boha, je nutné rozšíření vědění pro to lidstvo, které chce nyní přestát zákonům stvoření odpovídající požadovanou změnu, aby mohlo a smělo spolupůsobit v nové Bohem chtěné tisícileté říši míru, kterou všemohoucnost Boží nyní zřídí!

 

Abdrushin

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Plni zoufalství chopí se lidé ještě jednou té či oné falešné naděje, která ale rychle pohasne a nechá je opět samotné bloudit dále s prázdnýma rukama a hořkostí v srdci, až jim nakonec zůstane jen Slovo Poselství, které se vznáší nad nimi v paprscích jako zářící ostrov.

 

(celá přednáška Svatý Boží soud)

Pro dobu nouze

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky

 

Real time web analytics, Heat map tracking